LUCA PACIOLO - italský františkánský mnich(1445-1514), autor první známé tištěné knihy, v níž pojednává o podvojném účetnictví

off_3.gif (139 bytes) Účetnictví
off_3.gif (139 bytes) Daňová
evidence
off_3.gif (139 bytes) Daňová
problematika
off_3.gif (139 bytes) Personální agenda
a mzdový servis
off_3.gif (139 bytes) Ostatní
off_3.gif (139 bytes) Kontaktní
informace

PIŠTE

 Bezjména-2.GIF (3520 bytes)

Vítejte na stránce společnosti zabývající se účetním poradenstvím, komplexním vedením daňové evidence účetnictví živnostníků i středních a větších podnikatelských subjektů, zpracováním daňové problematiky a personálně-mzdové agendy.

  Naleznete nás ve Výzkumném ústavu hnědého uhlí v Mostě. Účetní poradenství poskytujeme, resp. účetnictví zpracováváme a vedeme pro širokou klientelu z mostecka a livínovska.
   Výčet činností na těchto stránkách samozřejmě není úplný, neboť každá firma má své odlišnosti a specifické požadavky, které odpovědně, po dohodě se zástupci firem, řešíme.
   Zpracování výše uvedených činností zajišťujeme průběžně. Naším krédem jsou plánovaná setkání s klienty vždy jedenkrát v týdnu v určenou dobu ( včetně dalších neplánovaných schůzek dle potřeb klientů, případně zástupců firem). Na těchto individuálních schůzkách řešíme specifické problémy daného subjektu.
   Každá společnost, respektive každý klient je průběžně informován o činnosti své firmy, a to zejména formou měsíčních uzávěrek, ze kterých je transparentní průběžný stav hospodaření. Tato skutečnost dává ucelený a reálný obraz o chodu firmy a zároveň vytváří předpoklady k operativnímu rozhodování pro následující období, zejména ve vazbě na průběžně se vyvíjející daňové povinnosti a vlastní daňovou optimalizaci.
   O kvalitě poskytovaných služeb svědčí i výsledky kontrol finančních úřadů, správy sociálního zabezpečení či zdravotních pojišťoven, které již byly provedeny u klientů, jimž výše uvedenou agendu zpracováváme a vedeme. Ze strany těchto institucí nebyly doposud shledány žádné nedostatky při činnosti firmy. Rovněž zanedbatelné nejsou ani příznivé reference jednotlivých firem a podnikatelů, o čemž svědčí vesměs dlouhodobá spolupráce s nimi.
   Naše činnost se flexibilně přizpůsobuje veškerým změnám a novým trendům v této oblasti.

images/back.gif(216 bytes)    Účetnictví
 • komplexní vedení účetnictví s návaznými agendami dle zákona o účetnictví a a v návaznosti na další příslušné zákony, vyhlášky a pokyny pro tuto oblast
 • vedení evidence majetku vč. zpracovávání měsíčních, příp. ročních odpisů
 • oblast daní je řešena v kapitole daňová problematika.

 

images/back.gif(216 bytes)     Daňová evidence
 • úplné vedení a zpracovávání daňové evidence s veškerou pomocnou evidencí dle příslušných vyhlášek a pokynů státních orgánů pro tuto oblast
 • vedení veškeré doprovodné a podpůrné evidence, kterou ukládají vést příslušné předpisy k vedení daňové evidence
 • vedení evidence majetku vč. výpočtů ročních odpisů
 • vedení další evidence, kterou nevyžadují předpisy, avšak je požadována klientem k jeho ucelenému přehledu o zpracovávané agendě
 • oblast daní je řešena v kapitole daňová problematika.

 

images/back.gif(216 bytes)     Daňová problematika
 • průběžné vedení záznamní povinnosti daně z přidané hodnoty
 • zpracování měsíčních, případě čtvrtletních přiznání k dani z přidané hodnoty
 • zpracování podkladů pro roční přiznání k dani z příjmu fyzických i právnických osob
 • vypracování ročních přiznání k dani z příjmu právnických osob, včetně příloh požadovaných finančními úřady
 • vypracování ročních přiznání k dani z příjmu fyzických osob
 • zpracování ročních přiznání k silniční dani z dopravních prostředků používaných pro podnikatelskou činnost
 • zpracování přiznání k dani spotřební, dle potřeb klienta
 • evidence zálohové povinnosti k jednotlivým daním
 • dle požadavku podnikatelů lze zpracovávat i přiznání k ostatním druhům daní, např. daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí ap.

 

images/back.gif(216 bytes)     Personální agenda a mzdový servis
 • komplexní řešení personální agendy, tj. nástupů a výstupů zaměstnanců, resp. zpracování pracovních smluv, dohod o provedení práce či pracovní činnosti
 • zajištění splnění ohlašovací povinnosti vůči institucím sociálního a zdravotního pojištění
 • úplné vedení mzdové agendy, tj. zpracování dokladů ke mzdám - zejména měsíční výplatních pásek pro zaměstnance, výplatních listin a podkladů k hlášení o mzdách na OSSZ a příslušné zdravotní pojišťovny, vč. výpočtů odvodů z mezd
 • zajištění a realizace odvodů pro sociální a zdravotní pojištění podnikatelů
 • průběžné vedení mzdových listů jednotlivých zaměstnanců dané firmy včetně zpracování ELDP zaměstnanců
 • výpočet a zajištění odvodů pro pojištění zaměstnanců dle zákona o povinném pojištění zaměstnanců
 • zpracování výkazů pro příslušné úřady práce z důvodu přiznání dotačních titulů jednotlivým subjektům
 • průběžné zpracovávání výkazů a podkladů jednotlivým zaměstnancům pro přiznání dávek sociální podpory a zpracování dalších výkazů dle potřeb podnikatelů či zástupců firem
 • provedení ročního zúčtování daní jednotlivým zaměstnancům
 • zpracování ročních přehledů o zaplacené dani ze závislé činnosti či srážkové dani.

 

images/back.gif(216 bytes)     Ostatní
 • ve spolupráci s klientem zajišťujeme jednání se správci daně, případně s třetími stranami ve věcech daní a pojištění
 • zpracování ročních hlášení pro OSSZ a příslušné zdravotní pojišťovny dle příslušnosti podnikatele
 • dle potřeby zpracovávání statistických hlášení pro ČSÚ
 • komplexní zpracování podkladů a žádosti pro peněžní ústavy za účelem poskytnutí úvěru
 • zpracování podkladů pro žádost o poskytnutí leasingu dle specifických požadavků jednotlivých leasingových firem
 • zpracování podkladů pro žádost o poskytnutí dotačních titulů dle požadavků jednotlivých poskytovatelů dotací
 • dle požadavku podnikatelů (jednotlivých fyzických osob) lze průběžně vést i cestovní výkazy pro dopravní prostředky firmy (v majetku či nájmu) i pro dopravní prostředky nevložené do obchodního majetku firmy, které však podnikatel využívá ke své podnikatelské činnosti.

 

images/back.gif(216 bytes)     Kontaktní informace

Kancelář:
Mgr. Helena Janušíková
Budova VÚHU (Výzkumný ústav hnědého uhlí)
Budovatelů 2830
434 01 Most
(budova E, 1. poschodí vlevo, č. dveří E204)

Objednávky a dotazy:
Telefon: 777 726 872
E-mail:
helena.janusikova@seznam.czObsah Mostecko
movingspot.gif (2679 bytes)